تیم 01

اعضای تیم شرکت سیما رایان روز

پوریا باقری

مدیر فنی

زهرا قاسمی

منابع انسانی

ناصر باقری

پشتیبانی و فنی

مینا قدمی

برنامه نویس