برای اولین بار در کشور سامانه استعلام های خرید الکترونیکی در چند نیروگاه بزرگ اجرایی شد